Örtmedicin och helhetsterapi

Hem -> Övrigt -> Anslagstavla

 

Studier som visar på att vaccin ökar risken för diabetes

2021-02-09

10 Studier som visar en koppling mellan diabetes typ 1 och vaccinationer.
1 • Hemophilus influenza B (Hib) vaccinet ökar signifikant risken att utveckla diabetes typ 1
”Exponering för Hib immunisering är kopplat till ökad risk för insulin beroende diabetes (IDDM).”
Mer än 240,000 barn delades in i tre grupper. En grupp gavs inget Hib vaccin. En grupp mottog 1 dos Hib och en tredje grupp gavs 4 doser av Hib vaccinet.
Bland 7 åringarna var det 54 fler fall per 100,000 barn i gruppen som fick 4 doser mot gruppen som inte fick något Hib vaccin.
Bland 10 åringarna var det 58 fler fall per 100,000 barn i gruppen som fick 4 doser mot gruppen som inte fick något Hib vaccin.
De flesta nya fallen uppträdde 38 till 46 månader efter Hib vaccinationen.
Classen JB, Classen DC. Clustering of cases of insulin dependent diabetes (IDDM) occurring three years after Hemophilus influenza B (HiB) immunization support causal relationship between immunization and IDDM. Autoimmunity July 2002; 35(4): 247-53
2 • Denna journal förser oss med bevis att vaccin bidrar till förändringar i immunprocessen och som så småningom leder till diabetes typ 1
När vi analyserade uppkomsten av autoantikroppar, var nivåerna av - IA-2A (känsliga antikroppsmarkörer kopplade till uppkomsten av diabetes typ 1) signifikant högre hos barn som mottagit Hib vaccinet.
Vaccinations may induce diabetes-related autoantibodies in one-year-old children.
Wahlberg J, et al. Ann N Y Acad Sci. 2003.
3 • Det finns en tydlig koppling mellan vaccin-inducerad diabetes type 1 och autism epidemin.
”Vi har i flera år publicerat att vaccin-inducerad inflammation orsakar en epidemi av diabetes typ 1 och andra sjukdomar. Vår nya data, så väl som den omfattande datan från andra gällande inflammationens roll i utvecklingen av autism, lämnar bara små tvivel om att vaccinen har en avgörande roll i autism epidemin. ”
Denna studie analyserade kopplingen mellan en utbred frekvens av autism hos barn av olika raser och förekomsten av diabetes typ 1 och typ 2.
Raser med högst frekvens av typ 1 diabetes hade generellt högst förekomst av autism. Raser som hade högst frekvens av typ 2 diabetes hade generellt lägst förekomst av autism.
Samtidiga epidemier av diabetes och autism förefaller ha samma grundorsak.
Prevalence of Autism is Positively Associated with the Incidence of Type 1 Diabetes, but Negatively Associated with the Incidence of Type 2 Diabetes, Implication for the Etiology of the Autism Epidemic
John B Classen*
Classen Immunotherapies, I
4 • Hepatit B vaccinet ökar signifikant risken att utveckla diabetes typ 1
”Insulin-beroende diabetes mellitus (IDDM) är en vanlig autoimmun sjukdom, och immun stimulering med olika immunstimulanter har kopplats till en ökning av autoimmunitet hos både djur och människor. Det är således förutsägbart att när du immuniserar en stor population av barn kommer du märka en signifikant ökad risk för IDDM”
Denna journal analyserade data från Nya Zeeland, Italien och Frankrike och bekräftar en signifikant ökad risk för IDDM kopplad till hepatit B vaccinet.
I Nya Zeeland ökade frekvensen hos barn 0-14 år med 48% efter att hepatit b vaccinet implementerades i vaccinprogrammet.
I Italien ökade frekvensen signifikant när man jämförde vaccinerade med ovaccinerade
(RR = 1.40).
I Frankrike ökade frekvensen hos barn 0-4 år med 61% efter att hepatit b vaccinet implementerades i vaccinprogrammet. En signifikant ökning även vid 10-14 års ålder (RR = 1.31)
Clustering of Cases of IDDM 2 to 4 Years after Hepatitis B Immunization is Consistent with Clustering after Infections and Progression to IDDM in Autoantibody Positive Individuals
John Barthelow Classen*
Classen Immunotherapies Inc., 6517 Montrose Avenue, Baltimore, MD 21212, USA
The Open Pediatric Medicine Journal, 2008, 2: 1-6
5 • ”Påssjuka vaccinationer förser oss inte med skydd mot diabetes mellitus, och det kan till och med framkalla detta.”
Påssjukavaccinet innehåller ett försvagat levande påssjuka-virus som tyder på en sannolik koppling mellan påsjukavaccin och diabetes.
Mumps, mumps vaccination, islet cell antibodies and the first manifestation of diabetes mellitus type I.
Otten A, et al. Behring Inst Mitt. 1984.
6 • Denna studie undersökte 16 fall av påssjuka och 2 fall av diabetes mellitus som inträffade efter påssjuka vaccination
Vaccine induced mumps-like diseases.
Quast U, et al. Dev Biol Stand. 1979.
7 • Dessa forskare var bland dem första att dokumentera ett fall av barndiabetes efter påssjuka-vaccination.
Diabetes mellitus after mumps vaccination.
Sinaniotis CA, et al. Arch Dis Child. 1975.
8 • Alla vacciner har potential att orsaka diabetes, risken kan vara ännu större i familjer med en historia av diabetes.
”Resultaten från denna studie är förenliga med tidigare studier som visar en koppling mellan vacciner och typ 1 diabetes.”
Denna journal analyserade 11 års hälsodata för att utvärdera risken mellan barnvaccinationer och utvecklingen av typ 1 diabetes.
Vacciner för Haemophilus influensa typ b (Hib), MMR, polio, hel-cell kikhosta och den kombinerade DTP vaccinet var alla kopplade till en signifikant ökad risk för typ 1 diabetes.
En dos av MMR ökade risken för diabetes med 88%. Två doser av oralt poliovaccin dubblade risken för diabetes.
Ett barn med ett syskon som redan har typ 1 diabetes kan vara 70 till 150 gånger mer sannolikt att utveckla diabetes av ett Hib vaccin än att dra någon fördel av vaccinet.
Alla vaccin har potential att orsaka diabetes.
Risk of Vaccine Induced Diabetes in Children with a Family History of
Type 1 Diabetes
John Barthelow Classen
Open Pediatr Med J 2008
9 • ”Den aktuella journalen granskar flera olika mekanismer för vilka vacciner är kända för att manipulera immunsystemet och kan framkalla en autoimmun sjukdom såsom typ 1 diabetes”
Många olika vacciner, inkluderat levande och avdödade virus har kopplats till utvecklingen av insulin-beroende diabetes i både människor och djur.
Vaccines and the risk of insulin-dependent diabetes (IDDM): potential mechanism of action.
Classen JB, et al. Med Hypotheses. 2001.
10 • Epidemier av diabetes och inflammatoriska sjukdomar är relaterade till vaccininducerad överbelastning av immunsystemet.
”Omfattande bevisning kopplar vaccin-inducerad överbelastning av immunsystemet till epidemien av typ 1 diabetes. Den senare datan indikerar att fetma, typ 2 diabetes och andra komponenter av det metabola syndromet är starkt kopplad till vaccinationer.”
Denna journal belyser vaccin-inducerad överbelastning och hur det kan förklara många av de förändringarna i epidemier av inflammatoriska sjukdomar.
Typ 1 och typ 2 diabetes, metabola syndromet, autism, och autoimmun sjukdom har ökat signifikant hos barn efter en betydande ökning av rutinmässiga vaccinationer.
Vacciner är kommersiellt designade att stimulera en immunrespons och barn med svaga immunsystem riskerar att överstimulera immunsystemet vilket ökar risken för inflammatoriska störningar och autoimmuna sjukdomar.
Säkerhetsstudierna för vaccinernas godkännande är antingen för kortvariga eller så använder man otillbörligt andra vaccinerade barn som kontroller vilket begränsar studierna från att hitta en koppling mellan vacciner och den pågående epidemien av inflammatoriska sjukdomar.
Review of Vaccine Induced Immune Overload and the Resulting Epidemics of Type 1 Diabetes and Metabolic Syndrome, Emphasis on Explaining the Recent Accelerations in the Risk of Prediabetes and other Immune Mediated Diseases
J Mol Genet Med 2014
J Barthelow Classen